Algemene voorwaarden deelname

Stichting KuBra is een kunstenaarscollectief van samenwerkende kunstenaars wonend en werkend in Brabant 

1.De algemene middelen

 

1a. Ballotage 

– Aanmelden via de website: https://www.stichtingkubra.nl/home/aanmelden-nieuwe-leden/

– Alle nieuwe aanmeldingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, aan de hand van het aanmeldingsformulier, de website, een persoonlijk gesprek en het tonen van enkele werken.

– 3 maal per kalenderjaar ballotagerondes

– Na de ballotageronde ontvangt de kunstenaar bericht of hij/zij wel dan niet zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan stichting KuBra. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

– Daar de stichting niet te snel wil groeien en zo haar kwaliteit bewaakt, kunnen er momenteel maar een beperkt aantal kunstenaars worden toegelaten en hebben we een wachtlijst ingesteld.

  • Stichting KuBra is een kunstenaarscollectief van samenwerkende kunstenaars. Dit houdt in dat van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een taak binnen de stichting wil vervullen. Dit kan zijn per expositie waaraan je deelneemt of organisatorisch. Gekeken wordt waar de vaardigheden, interesses, voorkeur en tijd van de kunstenaar.

Meer informatie: 2a2. Procedure nieuwe aanmeldingen


1b. Website

www.stichtingkubra.nl , eigen website Stichting KuBra, in te zien door niet deelnemers, actief te gebruiken door deelnemers. Als deelnemer ontvangt u een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Na inloggen hebt u toegang tot de site.

www.brabantkunst.com, de verkoopsite van stichting KuBra


1c. Organiseren exposities

Het hele proces van aanmelding tot expositie en alles daar omheen, is een strakke organisatie met korte lijnen, alles wordt zo gecommuniceerd dat er weinig vragen over blijven en een expositie efficiënt begeleid kan worden.

– Alle exposerende kunstenaars  worden betrokken bij het samenstellen van een expositie en alle verdere voorkomende taken. Als kunstenaar kun je zelf aangeven welke taak je voorkeur heeft. Door het verdelen van de taken raak je als kunstenaar meer betrokken bij de expositie, de andere kunstenaars en bij het kunstenaarscollectief. KuBra is een stichting van en door kunstenaars, het is een vereiste dat de aangesloten kunstenaar een taak op zich neemt. Hierbij wordt gekeken naar de vaardigheden, interesses, voorkeur en tijd van de kunstenaar.

– Iedere expositie wordt gestart met een officiële opening en/of een extra act.

– Na afloop van ieder expositie wordt de exposant gevraagd het toegestuurde evaluatieformulier in te vullen en te retourneren. De totale evaluatie wordt bekeken en de knelpunten kunnen aangepakt gaan worden.


1d. Samenwerking
• Er zijn onderhandelingen gaande met diverse organisaties/instellingen/bedrijven om kunst (onder de naam van KuBra) meer onder de aandacht van het publiek te krijgen.


1e. Lezingen
• Organiseren lezingen samen met presentatie van kunst.


1f. Nieuwsbrieven
• Nieuwsbrief via mail/via eigen website


1g. Publiciteit
• via pers/internet/radio/publicaties/website/social media


2. Geldmiddelen

De voor de verwezenlijking van het doel van de stichting benodigde gelden, worden verkregen uit:
a. Contributie
b. Overige bijdragen en sponsoring

2a1. Procedure deelnemers van 2023
• u ontvangt vóór 15 december de factuur voor de contributie.
Deze is voor 2023 vastgesteld op € 75,00

2a2. Procedure nieuwe aanmeldingen

• Aanmeldingen via www.stichtingkubra.nl. (Rechtstreeks aanmelden klik hier)

• U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding binnen is.

• 3x per jaar worden de nieuwe aanmeldingen door een beoordelingscommissie bekeken en geballoteerd, aan de hand van het aanmeldingsformulier, de website, een persoonlijk gesprek en het tonen van enkele werken.

• Na de ballotage ontvangt de kunstenaar bericht of hij/zij wel dan niet zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan stichting KuBra.

• Na toelating ontvangt u een factuur voor de contributie, deze is voor 2023 vastgesteld op € 75,00 en wordt stilzwijgend verlengd.

• U wordt toegevoegd op de site van stichting KuBra: www.stichtingkubra.nl.


2b. Eigen bijdrage exposities/andere activiteiten
Voor deelname aan exposities en andere activiteiten wordt een minimale eigen bijdrage gevraagd. Deze is afhankelijk van aantal factoren: locatie/condities van expositieruimte/aantal personen/duur van expositie/etc. U wordt per expositie/activiteit vooraf op de hoogte gesteld wat de voorwaarden van deelname zijn. U ontvangt een uitnodiging of kunt zich na inloggen, inschrijven via www.stichtingkubra.nl.


2c. De stichting heeft het recht om de contributie en de eigen bijdrage tussentijds aan te passen.


2d. Wettelijke opzegtermijn:  uiterlijk 2 maanden voor einde van het boekjaar(=kalenderjaar). Opzegging schriftelijk of per mail.


3. Aanleveren contactgegevens

3a. Uw gegevens worden door Stichting KuBra gebruikt voor o.a. ballotage, mailingen en evt. bereikbaarheid.
3b. Vermeldingen van namen van exposerende kunstenaars en publicatie van afbeeldingen van werken.
3c. De organisatie zal de namen van de exposerende kunstenaars op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Hierbij zijn onder meer vermelding op de websites en in folders/media mogelijk.
3d. Exposerende kunstenaars verlenen de organisatie het recht om afbeeldingen van hun werken zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie.


4. Facturatie

4a. Facturen moeten binnen 30 dagen worden voldaan, behalve in geval schriftelijk anders is overeengekomen.


5. Aansprakelijkheid

5a. Stichting KuBra aanvaardt geen aansprakelijkheid n.a.v. publicaties op de website, publicaties elders of fouten in plaatsing.
5b. Dit reglement is geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen stichting KuBra en haar deelnemers.
5c. Deelnemers van stichting KuBra accepteren dit reglement volledig en zonder voorbehoud.


6. Communicatie

6a. De contacten tussen stichting KuBra en haar deelnemers vinden plaats via e-mail. Om die reden moeten deelnemers stichting KuBra een e-mailadres kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
6b. Als het e-mailadres van een deelnemer verandert, moet dit vooraf aan stichting KuBra doorgegeven worden.
6c. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen stichting KuBra nooit aangerekend worden en zijn in gevallen dat dit leidt tot aantoonbare schade voor rekening van de deelnemer.


7. Overige bepalingen

7a. Fotograferen tijdens exposities door bezoekers is toegestaan. Indien u hiermee niet akkoord bent dit voorafgaand aan een expositie kenbaar te maken.

7b. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door het bestuur naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van stichting KuBra bepalend.